Фонд Вікімедіа висловився за "мирне врегулювання конфлікту"

1 березня 2022

Фонд Вікімедіа виступив із заявою, в якій підтримав заклик до мирного припинення конфлікту між Росією та Україною. Текст заявки:

«

Фонд Вікімедіа підтримує глобальний рух волонтерів і громад по всьому світу. Ми підтримуємо наших волонтерів в Україні, Росії та в усьому світі, які закликають до негайного і мирного вирішення конфлікту.

Вторгнення в Україну призвело до безглуздих людських жертв, а також супроводжувалося інформаційною війною в Інтернеті. Поширення дезінформації про триваючу кризу впливає на безпеку людей, які залежать від фактів у прийнятті рішень про життя і смерть, і перешкоджає праву кожного на доступ до відкритих знань. Українські волонтери героїчно продовжують додавати контент та редагувати Вікіпедію та інші проекти Вікімедіа, забезпечуючи людям усюди доступ до нейтральної, достовірної інформації під час кризи та демонструючи нашу спільну віру в знання як право людини.

Фонд Вікімедіа активно працює з постраждалими спільнотами, щоб виявити потенційні загрози інформації про проекти Вікімедіа, а також підтримує редакторів-добровольців та адміністраторів, які служать першою лінією захисту від маніпулювання фактами та знаннями.

Ми приєднуємося до тих, хто закликає до мирного припинення конфлікту, і будемо продовжувати підтримувати зусилля тих, хто робить внесок у сильне цифрове спільне, яке зберігає знання відкритими, нейтральними та вільними.

Оригінальний текст (англ.)

The Wikimedia Foundation supports a global movement of volunteers and communities around the world. We stand with our volunteers in Ukraine, Russia, and around the world who are calling for an immediate and peaceful resolution to the conflict.

The invasion of Ukraine has resulted in the senseless loss of life and has also been accompanied by information warfare online. The spread of disinformation about the ongoing crisis affects the safety of people who depend on facts to make life-and-death decisions and interferes with everyone’s right to access open knowledge. Ukrainian volunteers have heroically continued to add content and make edits to Wikipedia and other Wikimedia projects ensuring that people everywhere continue to have access to neutral, reliable information in times of crisis, and demonstrating our shared belief in knowledge as a human right.

The Wikimedia Foundation is actively working with affected communities to identify potential threats to information on Wikimedia projects, and supporting volunteer editors and administrators who serve as a first line of defense against manipulation of facts and knowledge.

We join those calling for a peaceful end to the conflict, and will continue to support the efforts of those contributing to a strong digital commons that keeps knowledge open, neutral and free.

»


Джерела ред.